Rejestry, archiwa

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienciach prowadzi dokumentację i przechowuje ją zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie działalności:

  • opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej,
  • administracyjnej,
  • gospodarczej i finansowej,
  • innej wynikającej z potrzeb placówki.

Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182).
 

Opublikowane przez: Elżbieta Seremak | Data wprowadzenia: 2011-03-17 22:32:35 | Data modyfikacji: 2015-11-03 13:27:43.
Data wprowadzenia: 2011-03-17 22:32:35
Data modyfikacji: 2015-11-03 13:27:43
Opublikowane przez: Elżbieta Seremak