Załatwianie spraw

Wykaz spraw i sposób ich załatwiania.

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

1. Edukacja:
 • zapisy do przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie opinii o dziecku,
 • dzienniki zajęć przedszkola.
2. Sprawy administracyjne:
 • pobieranie opłat za wyżywienie dzieci,
 • wydawanie zaświadczeń,
3. Sprawy kadrowe:
 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
4. Sprawozdawczość:
 • raporty,
 • sprawozdania.
5. Archiwum:
 • akta osobowe pracowników,
 • dzienniki zajęć przedszkola,
 • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola.
6. Finanse przedszkola:
 • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.
Tryb załatwiania spraw:
 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : dyrektor przedszkola.
 2. Odpłatność za przedszkole: intendent w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup zgodnie z ustalonym indywidualnym terminem z rodzicami

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

 

 

Opublikowane przez: Elżbieta Seremak | Data wprowadzenia: 2011-04-26 20:38:17 | Data modyfikacji: 2015-11-03 13:31:02.
Data wprowadzenia: 2011-04-26 20:38:17
Data modyfikacji: 2015-11-03 13:31:02
Opublikowane przez: Elżbieta Seremak